Archive for August, 2012

Buổi họp đầu tiên

Sau tuần lễ đầu tiên, nhóm chúng tôi đã có 3 thành viên chính thức tham dự buổi offline và thảo luận về kế hoạch sắp tới. Dưới đây là tóm tắt một số nội dung chính của buổi offline: Ở Mỗi thành vi...

Read More

Giao lưu với anh Hưng Zino

Để chuẩn bị cho hành trình sắp tới, nhóm chúng tôi đã liên hệ với các anh chị đã từng xuyên Việt và du lịch bụi để học hỏi kinh nghiệm và quan điểm sống, quan điểm thành công của người đi trước...

Read More

Tagged As: , ,